17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Βραβεία Χριστίδη & Παπαδάκη

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει με την ευκαιρία του συνεδρίου της την απονομή του βραβείου "Χριστίδη" στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή και την απονομή του βραβείου "Παπαδάκη" στη μνήμη του ερευνητή Παπαδάκη για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση μεταπτυχιακού φοιτητή στο ίδιο συνέδριο. Στους βραβευθέντες δίδεται συμβολική οικονομική ενίσχυση.

 

Αξιολόγηση των Βραβείων

Βραβείο "Χριστίδη": Η αξιολόγηση της καλύτερη προφορικής ανακοίνωσης γίνεται αφού ληφθεί υπόψη σε ποσοστό 50% η επιλογή των συνέδρων μετά από ψηφοφορία και σε ποσοστό 50% η επιλογή της επιτροπής αξιολόγησης βραβείου "Χριστίδη" (απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και της Οργανωτικής επιτροπής). 

Βραβείο "Παπαδάκη": Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης γίνεται από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι γραπτές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο και την εμφάνιση σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του παρακάτω πίνακα.
 

Επιστημονικό Περιεχόμενο (σύνολο 80 βαθμοί)

Κλίμακα αξιολόγησης

Συνάφεια τίτλου και περιεχομένου

1-10 βαθμοί

Εισαγωγή (Σύντομη Ανασκόπηση, Σκοπός-Σχεδίαση της έρευνας)

1-10 βαθμοί

Υλικά & μέθοδοι (Ακρίβεια περιγραφής)

1-10 βαθμοί

Αποτελέσματα & Συζήτηση (Ερμηνεία, συνάφεια πινάκων εικόνων, κλπ. με το κείμενο)

1-10 βαθμοί

Πρακτική αξία της έρευνας

1-10 βαθμοί

Καινοτομία/Επιστημονική αξία έρευνας

1-30 βαθμοί

Εμφάνιση (σύνολο 20 βαθμοί)

 

Οργάνωση & Διάρθωση της ανακοίνωσης (ισορροπία γραφικών-κειμένου, αξιοποίηση του χώρου, απουσία πλεονασμών)

1-5 βαθμοί

Ευαναγνωσία (μέγεθος γραφικών & γραμματοσειράς, φωτεινότητα, αντίθεση, ποιότητα εικόνων κλπ.)

1-5 βαθμοί

Πρωτοτυπία

1-10 βαθμοί

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για τις προφορικές ανακοινώσεις, οι νέοι ερευνητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Βραβείο "Χριστίδη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της Περίληψης.

Για τις γραπτές ανακοινώσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το βραβείο "Παπαδάκη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της Περίληψης. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρεται στην ανακοίνωση ως 1ος συγγραφέας.

Όλοι οι υποψήφιοι  (είτε είναι ομιλητές είτε έχουν γραπτή ανακοίνωση) για τα βραβεία Χριστίδη και Παπαδάκη πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη της ΕΕΕΓΒΦ. Οι υποψήφιοι κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΕΓΒΦ μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση μέλους η οποία θα συζητηθεί σε ΔΣ την επόμενη εβδομάδα (σε κάθε περίπτωση πριν το συνέδριο). Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ